سه شعر از این مجموعه برای کودکان سوریه سروده شده است:

یک

خیالت راحت مادرم !

فرشته ها

با مرگ بازی نمی کنند

 

دو

از تمام دنیا

دنبال پروانه های آبی بودیم

پروانه ها را سوزاندید

ما را به خاک سپردید

حالا بر فراز رؤیاهایمان

تاب بازی کنید

آدم بزر گ ها !

 

سه

بوی پونه و آلاله می دهی

کمی هم دلتنگی

لب خند بزن مادر!

و مرا ببخش

که تو را به دنیا آوردم

سه شعر از این مجموعه برای کودکان سوریه سروده شده است:

یک

 

خیالت راحت مادرم !

فرشته ها

با مرگ بازی نمی کنند

 

دو

از تمام دنیا

دنبال پروانه های آبی بودیم

پروانه ها را سوزاندید

ما را به خاک سپردید

حالا بر فراز رؤیاهایمان

تاب بازی کنید

آدم بزر گ ها !

 

سه

بوی پونه و آلاله می دهی

کمی هم دلتنگی

لب خند بزن مادر!

و مرا ببخش

که تو را به دنیا آوردم