متولد ۱۳۳۹ اردکان
کارشناسی ارشد ادبیات

از اوست:

در پناه تو
با تو حسی به‌جز نشاطم نیست
بی تو امکان انبساطم نیست
با تو هر چیز می‌شود میسور
بی تو جز آه در بساطم نیست
گر تو آرام جان من باشی،
گرد اندوه در حیاطم نیست
با توای علت‌العلل دیگر،
هیچ باکی ز انحطاطم نیست
در پناه توای امید نجات
خوفی از معبر صراطم نیست
بی تو منظومه‌های من بی‌نظم
با تو حرفی در انضباطم نیست
گر تو را با تمام دل خوانم،
مانعی پیش ارتباطم نیست
گر چه از جام درد می‌نوشم
با تو حسی به‌جز نشاطم نیست


لطف خدا
ما که در دل به عنایات خدا شک داریم،
کودکانیم و تمایل به عروسک داریم.
لحظه هامان همه از لطف خدا سرشار است؛
وای بر ما که به الطاف خدا شک داریم!
حاصل مزرعه را، باد هوی با خود برد؛
همچنان چشم به اعجاز مترسک داریم.
پای ما بر لب گور است ولیکن در سر
هوسِ بازی و بازیچه چو کودک داریم
روح ما در دهِ ویرانه بفرسود و هنوز
هوسِ خانۀ کاشانک و قلهک داریم
کوچ، نزدیک شد و ولوله در ایل افتاد
باز سرخوش که سیه چادرِ کوچک داریم