متولد 1380 آبادان

محل سکونت : میبد

 از اوست :

ای مصرع چشمت سبب شور غزل ها

شهد لب تو چشمه ی جوشان عسل ها

ای ماه بلندم تو نبودی و ندیدی

در شهر کلامت شده مصداق مثل ها

تو دوری از اینجا ولی آوازه ی نامت

شد ورد زبان همه ی اهل محل ها

من منتظرت بوده ام ای عشق کجایی؟

تا باز شود سوی تو امروز بغل ها

لرزید دلم دیدن تو باعث آن شد

انگار که افتاده دلم روی گسل ها