متولد ۱۳۵۴ یزد

نویسنده . شاعر ، ویراستار

در مورد خودش چنین می گوید :

تمام نوشته هایم حاصل قلم ودغدغه های ذهنی بیابانی ای است که اندک مایه ای در ادبیات وپژوهش دارد و سعی کردهچون کویر بی ادعا باشد که :« آن ذره که در حساب ناید ماییم. »

 

۱

 

با رنگ قرمز

 می دوم به سمت زیرزمین

 کودکی هایم را

 پرتقال های خونی بلعیده اند

 

 2

تا کستانی ست

 در زن

 شرابش

 از لب های ارفه می چکد

 

3

 

من تو را دوست دارم

 تو او را

 او

 تو و او را

 ما

 ضمایر منفصلیم

 

4

 شعرت پرنده شد

 تو

 اسیر قفس

 می بینی سلیمان؟!

 قالیچه ی پرنده هم به کار نمی آید

 

5

 دیگر دلم شعر نمی شود

 لبریزم از واژه های استثنایی

 ـ کر ، کور ، لال