دسته‌بندی: مقاله

مطالب برگزیده

خداشناسی در شاهنامه

حسین مسرّت کتاب سترگ شاهنامه ،اثر ماندگار سخنور بزرگ زبان فارسی ، ابوالقاسم فردوسی که از پس سال های حادثه خیز در تاریخ ایران به