برچسب: از ماهانی تا افشار

تازه های نشر

از ماهانی تاافشار

دفتر دوم اشعار علی جعفری اردکانی در ۱۱۲صفحه توسط انتشارات حایر تهران درسال ۱۴۰۰ به زیور طبع آراسته گردید.