آسیب شناسی پاره ای ازاشعارعاشورایی

«اگر بزرگترین، طولانی ترین و سریعترین حرکت ها را در یک فضای خیلی کوچک داشته باشیم هنر به وجود می آید.»براهنی، 523 شاید بر همین اساس شاعران زبردست نیز برای بیان یک حادثه معنوی و عاطفی مجموعه ای از فشرده ترین و رساترین کلمات را پیدا می کنند و در کنار هم قرار می دهند. همان،523 علاوه بر ملاحظات فوق که نقطه مشترک انواع سروده ها ست، شاعر برای سرودن یک واقعه مذهبی که از مرز مستندات و تاریخ عبور کرده و با اعتقادات مردم عجین شده است با تنگناهایی از تقدس، تاریخ و احساسات مذهبی در مقیاس میلیونی سر و کار دارد که هر مقوله خود هزار نکته باریکتر ز مو دارد. این گفتمان با یرداشتی آزاد از مقاله

ادامه مطلب »