برچسب: حسین میهمانپرست

معرفی کتاب

“زخم بی زبان”

“زخم بی زبان”عنوان”مجموعه غزل ” حسین میهمان پرست” شاعرجوان شهرستان اردکان است که توسط نشر “آثار برتر” به زیور چاپ آراسته گردیده است .این مجموعه