برچسب: سعیده دهقانی تفتی

آخرین اشعار شاعران یزد

شهر من تفت

غرور وسوسه‌انگیز کوه‌هایت را به اوج منظره قله‌ها نخواهم داد چقدرشهرمن ای تفت،داغ و تب‌داری که چشمه‌های پرآبت مرا به تابم داد غروب سرخ و