برچسب: شاعران بافق

آخرین اشعار شاعران یزد

همه سوزی

  سینه ام، سیبریِ سردِ تنهایی ست تندرایِ تپنده یِ تند تندِ تنهایی خالیست … و پُر … در جویبارِ جداییِ جاری، سربازهایِ سبزشده در