برچسب: طوبی زارع

آخرین اشعار شاعران یزد

دیده بانِ تنفس

( به شهدای مدافع سلامت وطن) گر چه از بمب و موشک و ترکش هیچ ردی نمیشود پیدا حال شب های حمله را داری دیده