برچسب: عبدالحسین جلالیان

گفتگو

گفتگو با عبدالحسین جلالیان

با حافظ خوانی مادرم، وزن شعر را یاد گرفتم گروه گفتگو: عاطفه ابراهیمی: یادم نمی آید اولین بار کی با نام عبدالحسین جلالیان آشنا شدم