برچسب: فاطمه محسن زاده

معرفی شاعران یزد

فاطمه محسن زاده

متولد ۱۳۵۴ یزدنویسنده . شاعر ، ویراستاردر مورد خودش چنین می گوید :تمام نوشته هایم حاصل قلم ودغدغه های ذهنی بیابانی ای است که اندک