برچسب: فرهاد وداد

شاهنامه پژوهی

شاهنامه پژوهی چند دهه ای است که دیدگاه های شاهنامه خوانها به شاهنامه ی فردوسی دگرگون شده و سوی رویکردهای آنها به این اثر بزرگ