برچسب: فهیمه تقدیری

معرفی شاعران یزد

فهیمه تقدیری

متولد ۱۳۶۹ شهرستان خاتمکارشناس ارشد حسابداریآثار مشترک کتابهای:“بر بال واژههای ۲” و صهبای نرگس “وی درزمینهٔ ترانه با برخی خوانندگان کشوری همکاری داشته است.  از اوست: