برچسب: قدسی یزدی

مشاهیر یزد

قدسی یزدی

فرخی یزدی سید محمد قدسی از شعرای یزد در عصر قاجار است که در محله خلف باغ آن شهر چشم به جهان گشود و پس