برچسب: محمود صادق منش

آخرین اشعار شاعران یزد

مولاي متقيان علي (ع)

مخوان اي مرغ طبع من ، دگراز باغ وگلزاران نه از وصل و نه از هجران ، نه ازعشّاق و دلداران نه از زيبا ئي