برچسب: محمود کویر

مقاله

گونه ای هنر

گونه ای هنر این نیز گونه ای نگرش است به هنر و دیداری است با هنرمند. زیارت یار است در نیایشگاه هستی. تازه هست یا