برچسب: میناهای وحشی

معرفی کتاب

میناهای وحشی

سه شعر از این مجموعه برای کودکان سوریه سروده شده است: یک خیالت راحت مادرم ! فرشته ها با مرگ بازی نمی کنند دو از