برچسب: ناصر دهقان

آخرین اشعار شاعران یزد

آیدا

آیدا نمی‌رفتم اگر آن چشم‌هایت حس گرمی داشتاگر مرداب عشق ما فقط آب ولرمی داشت نزن حرفی از ارزش خوب می‌دانم من در دامخودت از