برچسب: هدایت افشاری

معرفی شاعران یزد

هدایت افشاری

تخلص: طوفانمتولد ۱۳۳۶ یزد. ساکن تهرانوی از بازنشستگان لشکری است که آثار ایشان در نشریات سپاه و برخی جراید به چاپ رسیده است.  از اوست: