برچسب: هدایت کارگر شورکی

آخرین اشعار شاعران یزد

(پس از جدایی)

می نشینم به روی مبل اتاق وَ فرو می روم درون خودم به تو هی فکر می کنم اما غافل از افت قند خون خودم