برچسب: پریروزهای پیلگی

معرفی کتاب

پریروزهای پیلگی

پریروزهای پیلگی (دفتر سوم) اشعار علی جعفری اردکانی در ۱۱۶ صفحه توسط انتشارات حایر تهران در سال 1400 به چاپ رسید.