برچسب: دکتر اسلامی ندوشن

مطالب برگزیده

مراسم «یاد دکتر محمدعلی اسلامی نُدوشن»

مراسم «یاد دکتر محمدعلی اسلامی نُدوشن» با سخنرانی؛دکتر رضا داوریدکتر اصغر دادبهدکتر حسن بلخاریدکتر فریدون مجلسیدکتر محمود اسعدیدکتر مهران اسلامی ندوشن با اجرا و شعرخوانی؛استاد

معرفی شاعران یزد

دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

متولد: ۱۳۰۴ ندوشن از توابع میبدشاعر، منتقد، مترجم و پژوهشگر برجستهٔ ایرانیدکترای حقوق از دانشگاه سوربن دکتر اسلامی ندوشن در سال ۱۳۰۴ در ندوشن میبد،