برچسب: ذریه طباطبایی

آخرین اشعار شاعران یزد

رباعی غدیر / ذریه طباطبایی

یک کاروان نور می آیداز مشرق دریای بیداریاز چشمه ی جوشان یک تقدیرتادر رگ دوران شود جاری می آید از حج ا لوداع احمدبا بوذر