برچسب: سید حسن جلالزاده میبدی

آخرین اشعار شاعران یزد

در من نشستی و جانم به لب رسید

کی از تو غافلم که دل از ما بریده‌ای ای مونس دلم تو همان نور دیده‌ای از آن زمان که جادوی چشم تو دیده‌ام جز