برچسب: فائزه زرافشان

معرفی کتاب

آشیان آسمان

” آشیان آسمان ” اولین مجموعه شعر  شاعره میبدی ” فائزه زرافشان ” توسط انتشارات سوره مهر، چشم به جهان کتاب گشود. مجموعه ی شعر