برچسب: فائزه محمودی

آخرین اشعار شاعران یزد

لیلی صدایم کن

من، حبـــّــــــه ی قــــــــند توام، بردار چایـــت را!حــــــل کن در آن قانـــــونِ تــــــلخ ِ انـــــزوایت را کی می رسد آلوچــــــه های چــــــشم ِ برّاقت…؟در چشم