برچسب: فهیمه نسیم سبحان

آخرین اشعار شاعران یزد

دوای فصل دوری،نوشدارو بعد پاییز است

دوای درد دوری را اگر باشد خریدارمکه بر احوال دل آرامشی مطلق بدهکارم غریبی آشنا در کوچه‌های شهر می‌چرخمبه دنبال کسی ؛ در حافظه،جا مانده