دسته‌بندی: مقاله

مطالب برگزیده

آذریزدی؛ سادگی و صداقتی که کیمیا بود

محمدرضا تقی‌دختدر روزگاری که آدم‌های کوچکِ دست‌چندم، به جان می‌کوشند تا در نوشته‌های خویش، خود را بزرگ و مهم نشان دهند، سخن گفتن از مردی

مقاله

رباعی ، ناب ترین شعر ایرانی

حسین مسرّت« رباعی ها ، دائرة المعارف منظوم حیات فکری ایرانی است و از این جهت رباعیّات ایرانی ، شایان دقّت فراوان است »(آرتور کریستن

مقاله

نورزوان در میبد

محمود کویر نوروز روز عدل و داد است. بلعمی در ترجمه تاریخ طبری در سبب پیدایش نوروز می گوید:پس جمشید علما را گرد کرد که

مقاله

گونه ای هنر

گونه ای هنر این نیز گونه ای نگرش است به هنر و دیداری است با هنرمند. زیارت یار است در نیایشگاه هستی. تازه هست یا

شاهنامه پژوهی

شاهنامه پژوهی چند دهه ای است که دیدگاه های شاهنامه خوانها به شاهنامه ی فردوسی دگرگون شده و سوی رویکردهای آنها به این اثر بزرگ